Komesarijat za izbeglice Republike Srbije ( www.kirs.sr.gov.yu )

KONTAKTI


 
Adresa: Carice Milice 2
11 000 Beograd
Srbija
 Telefon: +381 (0)11 2634 361
+381 (0)11 2634 586

Fax:+381 (0)11 2631 120
 E-mail adresa: kirs@kirs.sr.gov.yu

 

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE je posebna organizacija osnovana 1992. godine Zakonom o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92 i 45/02 - ispravka). Kao organ državne uprave, Komesarijat za izbeglice obavlja stručne poslove od interesa za Republiku Srbiju i sa njima povezane izvršne poslove, a u skladu sa Zakonom o izbeglicama i Zakonom o državnoj upravi.
Komesarijat obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje statusa izbeglica, zbrinjavanje izbeglica, vođenje evidencije utvrđene ovim zakonom, usklađivanje pružanja pomoći izbeglicama od strane drugih organa i organizacija u zemlji i inostranstvu i staranje o ravnomernom i blagovremenom pružanju te pomoći, obezbeđivanje smeštaja odnosno razmeštaja izbeglica na područjima teritorijalnih jedinica, obezbeđivanje uslova za povratak izbeglica na područja koja su napustila ili druga područja koja Komesarijat odredi, odnosno do njihovog trajnog zbrinjavanja na drugi način i obavlja druge poslove iz svog delokruga utvrđene ovim zakonom. U skladu sa odredbama međunarodnih konvencija koje je ratifikovala Jugoslavija, a koje uređuju položaj i prava izbeglica, radi zbrinjavanja izbeglica na teritoriji Republike Srbije, Komesarijat pokreće inicijative za traženje međunarodne pomoći od institucija Ujedinjenih nacija i drugih organizacija za pružanje međunarodne pomoći.
Komesarijat ostvaruje saradnju sa organizacijom Crvenog krsta, humanitarnim, verskim i drugim organizacijama i građanima.
Uredbom o zbrinjavanju izbeglica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04) kao i Uredbom o načinu zbrinjavanja prognanih lica („Službeni glasnik RS“ broj 47/95), uređeni su način i obim pružanja pomoći u zbrinjavanju izbeglica kao i postupak utvrđivanja njihovog statusa.
Na čelu Komesarijata za izbeglice nalazi se komesar, koji ima zamenika i dva pomoćnika.
Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica, koju je usvojila Vlada u maju 2002. godine, definisani su osnovni ciljevi i pravci delovanja Komesarijata radi trajnog rešavanja izbegličkih problema u Republici Srbiji. Rad na poboljšanju uslova za povratak izbeglica u zemlju porekla i obezbeđivanje uslova za lokalnu integraciju izbeglica koji su podneli zahtev za prijem ili su već stekla državljanstvo Republike Srbije, dva su osnovna, ravnopravno tretirana pravca za trajno rešavanje izbegličkog pitanja u Republici Srbiji.
S obzirom na to da Međunarodna zajednica ne tretira više prostor bivše Jugoslavije kao humanitarno ugrožen region i pošto tradicionalni međunarodni i inostrani humanitarni donatori napuštaju oblast (ili su to već učinili), Komesarijat za izbeglice sprovodi funkcionalnu tranziciju svoje delatnosti iz humanitarne u razvojnu fazu, u kojoj bi trebalo da se obezbede trajna rešenja za izbeglice, kako u pogledu masovnijeg i bržeg povratka, tako i integracije (rešavanje problema stanovanja i zapošljavanja) u Srbiji.